Polska Cerekiew: Wyjazdy edukacyjne - zorganizowanie wyjazdu w formie (zielonej szkoły) dla dzieci z gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew w Bieszczady
Numer ogłoszenia: 34038 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazdy edukacyjne - zorganizowanie wyjazdu w formie (zielonej szkoły) dla dzieci z gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew w Bieszczady.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu dla dzieci z gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew w Bieszczady dla klas 1-3 PG w ramach realizowanego projektu pt.: DROGA DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI II współfinansowanego przez Unię Europejską. Zamówienie obejmuje: 1. Zorganizowanie transportu uczestników z Polskiej Cerekwi w Bieszczady, transport po terenie Bieszczad oraz z powrotem na miejsce wyjazdu autokarem z odpowiednią liczbą miejsc (nie mniej niż 57) dla tj. uczniów klas 1-3 PG oraz ich opiekunów (wskazana w ofercie cena za 1 km winna również zawierać wszystkie opłaty np. postojowe/parkingowe), 2. Zorganizowanie sześciodobowego zakwaterowania podczas pobytu na terenie Bieszczad (do 15 km od Soliny-Sanoka) dla wszystkich uczestników (zakwaterowanie od godz. ok.15:00 poniedziałek, do godz. ok.11:00 sobota). 3. Zorganizowanie całodziennego wyżywienia podczas 6-cio dniowego pobytu w Bieszczadach wszystkich uczestników: - śniadanie (wtorek, środa czwartek, piątek, sobota), - obiad (sobota), - suchy prowiant (wtorek, środa czwartek, piątek, sobota), - obiadokolacja (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek), - dodatkowo sobota - prowiant na drogę powrotną, 4. Ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem NNW w wysokości min. 10 000,00 zł na osobę, 5. Dojazd i koszty biletów wstępu oraz odpowiednią do ilości uczestników liczbę przewodników podczas pobytu dla wszystkich uczniów klas 1-3 PG i ich opiekunów podczas: Zwiedzania zapory i elektrowni wodnej w Solinie, Rejsu statkiem po Jeziorze Solińskim, Pieszej wy prawy w Bieszczady Wysokie, Gry terenowej na szlaku górskim (odnajdywanie drogi w terenie przy pomocy kompasu i urządzenia GPS; ćwiczenia z posługiwania się mapą), Zwiedzania Parku Etnograficznego w Sanoku, Warsztatów (Jak to z lnem było?), (Starych koronek czar), (Od ziarnka do chleba), (Obyś cudze dzieci uczył) w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Zwiedzania Twierdzy Przemyśl, Zwiedzania Zamku Krasiczyn, Warsztatów łuczniczych i garncarskich w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja (Trzcinica)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, (jeśli dotyczy). 2. Wypełniony formularz oferty (Druk nr 1). 3. Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką firmową i imienną wykonawcy (Druk nr 8). 4. Oświadczenie wskazujące w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, które Zamawiający żąda na mocy Art. 36 ust. Ustawy (Druk nr 5). 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (jeśli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: (Droga do lepszej przyszłości II) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie