Polska Cerekiew: Wyposażenie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie
Numer ogłoszenia: 28416 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli do Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie, wraz z ich dostawą i montażem. Zestawienie wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia: 1. SALA KONFERENCYJNA DUŻA POM. Nr. Nazwa mebla Ilość 1 Krzesło konferencyjne na nogach 348 2 Stół konferencyjny-nogi składane 1390/695/740mm 87 3 Listwa łączące krzesła w poziomie 87 4 Łącznik rzędów 174 5 Pulpit dla prowadzącego 1 2. RECEPCJA - POM. B1-30, BIURO - B1-29, SZATNIA - POM. B1-37, POM. RECEPCYJNE B1-27, B1-53 Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Lada recepcyjna 1 2 System sof w recepcji 1 3 Biurko pracownicze 1400/800/720mm 1 4 Dostawka boczna do biurka 1 5 Szafa niska 3OH 800/420/770mm 1 6 Krzesło obrotowe 2 7 Lada recepcyjna wraz z wieszakami 1 8 Wystrój okien w części recepcyjnej 1 9 Stolik kwadratowy 2 3 SALA RESTAURACYJNA - POM. B1-52 Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Stół restauracyjny 12 2 Lada restauracyjna 1 3 Krzesło restauracyjne 48 4 Wystrój okien 1 4. POMIESZCZENIE SĘDZIÓW - POM. A2-11 Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Biurko pracownicze 1800/600 620-820 3 2 Wieszak na ubrania 1 3 Szafa niska 2OH-ZABUDOWA LODÓWKI 800/630/860mm 1 4 Szafa niska 2OH 800/20/860mm 1 5 Stół konferencyjny 3200/1100/750mm 1 6 Krzesło dostawne 13 5. BIURO MANAGERA - POM. B1-20 Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Biurko pracownicze z blendą 1 2 Szafka mobilna z kontenerem 1 3 Szafa aktowa średnia 3OH 2 4 Krzesło obrotowe 1 5 Fotele 2 6 Stolik okolicznościowy 1 6. SZATNIA - POM. B1-19 Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Szafka socjalna 3x30cm 2 2 Szafka socjalna 2x30cm z ławką 2 7. ANEKS SOCJALNY - POM. B1-18 Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Kuchenna zabudowa meblowa 1 2 Stół 1600x800x750h 1 3 Krzesło stacjonarne 6 8. SALA ODPRAW - POM. A1-24 Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Biurko pracownicze 1600/800 4 2 Szafka średnia 3OH 1 3 Krzesło stacjonarne 14 9. APARTEMANET - POM. B2-37 Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Bagażnik 1 2 Szafa ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi 1 3 Panel garderoby z wieszakami i lustrem 1 4 Stolik okolicznościowy fi 700mm 1 5 Lustro nad toaletką 1 6 Szafka nocna 2 7 Panel wezgłowia 2 8 Biurko toaletka 1 9 Szafka z zabudowanym minibarem 1 10 Łóżko kontynentalne 90x200 2 11 Stolik niski 1 12 Fotel 2 13 Półka pod TV 50/200cm 1 14 Krzesła stacjonarne 3 15 Wystrój okien 1 10. POKOJE HOTELOWE - STANDARD WYŻSZY POM. B2-30-36 Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Bagażnik 7 2 Szafa ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi 7 3 Panel garderoby z wieszakami i lustrem 7 4 Lustro nad toaletką 7 5 Szafka nocna 14 6 Panel zagłowia 14 7 Biurko toaletka 7 8 Łóżko kontynentalne 90x200 14 9 Krzesła stacjonarne 7 10 Tapeta ścienna stanowiąca element dekoracyjny, dł. 360cm 21 11 Wystrój okien 7 11. APARTAMENT - STANDARD NIŻSZY POM. A2-07,A2-08, A3-01, A3-02 Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Bagażnik 2 2 Szafa ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi 4 3 Panel garderoby z wieszakami i lustrem 2 4 Lustro nad toaletką 4 5 Szafka nocna 6 6 Panel zagłowia 6 7 Biurko toaletka 4 8 Szafka z zabudowanym minibarem 4 9 Łóżko kontynentalne 90x200 6 10 Stolik niski 2 11 Fotel 4 12 Sofa 2 13 Półka pod TV 2 14 Krzesła stacjonarne 4 15 Aneks socjalny 2 16 Wystrój okien 1 12 POKOJE HOTELOWE - STANDARD NIŻSZY POM. Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Bagażnik 5 2 Szafa ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi 5 3 Panel garderoby z wieszakami i lustrem 5 4 Lustro nad toaletką 5 5 Lustro z panelem naściennym 5 6 Szafka nocna 10 7 Panel zagłowia 10 8 Biurko toaletka 5 9 Łóżko kontynentalne 90x200 10 10 Krzesła stacjonarne 5 11 Wystrój okien 5 13. WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO-TEKSTYLIA Nr. Nazwa urządzenia (producent typ) lub przedmiotu Ilość 1 Poszewka 70x80 64 2 Poszewka 140x200 64 3 Prześcieradło 160x300 64 4 Podkład po prześcieradło 90x200 32 5 Kołdra 140x200 32 6 Poduszka 70x80 32 7 Ręcznik hotelowy 50x100 64 8 Ręcznik hotelowy 70x140 64 9 Dywanik łazienkowy 50x70 32 10 Narzuta na łóżko w postaci koca 160x280 32 11 Obrus kwadratowy 90/90cm 24.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.14.10.00-2, 39.15.00.00-8, 39.15.30.00-9, 39.15.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, (jeśli dotyczy) (Druk nr 5). 2 Wypełniony formularz oferty (Druk nr 1). 3 Ofertę (na załączonym druku). 4 Wypełnioną specyfikację wyposażenia (Druk nr 8) - (należy wpisać ceny jednostkowe netto wyposażenia). 5. Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką firmową i imienną wykonawcy (Druk nr 9). 6 Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Druk nr 7) 7 Atesty/certyfikaty/oświadczenia określone w punkcie 3.3 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie