Polska Cerekiew: Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Ogrodowa Grzędzin
Numer ogłoszenia: 449942 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Ogrodowa Grzędzin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym - 0,4 km, - Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych o grubości 4 cm - 1856,00 m2, - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku do 1 km - 74,24 m3, 2. KRAWĘŻNIKI - Ława betonowa pod krawężniki z oporem (Beton B-15) - 24,30 m, - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej - 486,00 m, 3. PODBUDOWA -Podbudowa z kruszywa naturalnego (niesort 0/32 mm) - warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu - 1856,00 m2, 4. ELEMENTY ODWODNIENIA - Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 400 mm - 6m, - Obudowy wylotów kolektorów o śr. 400 mm (przyczółki betonowe) - 2 szt. - Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PP (np. K-2) SN8, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 150/160 mm - 20.0 m, - Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 10 szt. - Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym, szer. 40 cm, i gł. 0.5 m - 6.0 m 5. NAWIERZCHNIA - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (Behaton ) na podsypce cementowo-piaskowej - 1856 m2, 6. REGULACJE URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 8 szt. -egulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 15 szt. 7. ROBOTY INNE Obsługa geodezyjna zadania - 1 KPL..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.11.12.91-4, 45.23.24.51-8, 45.23.32.20-7, 45.26.60.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem:/Wadium w przetargu ZP.271.4.2013 pn.: /Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Ogrodowa Grzędzin// do dnia 19 listopada 2013r. do godz. 11.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty (Druk nr 2). Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (jeśli dotyczy). 2. Wypełniony formularz oferty wraz wypełnionym przedmiarem robót (Druk nr 1). 3. Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką firmową i imienną wykonawcy (Druk nr 10). 4. Oświadczenie wskazujące w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, które Zamawiający żąda na mocy Art. 36 ust. Ustawy (Druk nr 8). 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (jeśli dotyczy). 6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zmiany treści zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić w uzasadnionych przypadkach tylko za zgodą Stron, po protokolarnym opisaniu zdarzenia, na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikającego z niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego okoliczności lub działania tzw. /siły wyższej/, niemożliwej do przewidzenia i zapobieżenia, w tym: katastrofalne działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia - od momentu zaistnienia w/w okoliczności potwierdzonych protokolarnie na czas usunięcia ich skutków.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok.11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok.16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie