Polska Cerekiew: Budowa linii oświetlenia ulicy Konarskiego w Polskiej Cerekwi
Numer ogłoszenia: 271442 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii oświetlenia ulicy Konarskiego w Polskiej Cerekwi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. ROBOTY ZIEMNE - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 36.750 m2 - Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej - 36.750 m2 - Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 132.000 m2 - Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny - 120.32 m3 - Przewierty mechaniczne dla rur osłonowych - 34.00 m - Ułożenie rur osłonowych AROTA - 33.00 m - Zasypywanie z zagęszczeniem rowów dla kabli - 90.24 m3 - Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 21.056 m3 - Ręczne plantowanie powierzchni gruntu -188.00 m2 2. ROBOTY KABLOWE -Układanie kabli z zarobieniem końców - 738.00 m 3. ROBOTY KABLOWE NA TERENIE SZKOŁY- PRZYŁĄCZA DO MIESZKAŃ 4. SZAFKA OŚWIETLENIA SOU-2 - Szafka pomiarowo - sterownicza oświetlenia ulic SOU-2 wraz z zegarem astronomicznym na fundamencie prefabrykowanym - 1 szt. 5. LATARNIE OŚWIETLENIA ULIC - Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem betonowym - 18 szt. - Montaż wysięgników - 18 szt. - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - 18 szt. - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 31kpl. 6. UZIEMIENIA - Montaż uziomów poziomych w wykopie - 42 m - Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych - 21 m - Przewody uziemiające izolowane jednożyłowe - 21 m 7. BADANIA POWYKONAWCZE Badanie linii kablowej N.N. - 21 odc. Badania i pomiary instalacji uziemiającej - 7 szt. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - 33 prób. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 31 pom. Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego - 7 pom. Dokumentacja powykonawcza - kpl. Pomiary natężenia oświetlenia - 15 kpl. 8. Roboty demontażowe napowietrznej linii n/n- na terenie Szkoły - Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej n/n typu - 80 m - Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych - 3 przył. - Demontaż słupów żelbetowych linii n/n - 4 szt. - Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego - 2 kpl. - Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 24 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.31.61.00-6, 45.31.61.10-9, 45.31.43.00-7, 45.31.57.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty (Druk nr 2). Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (jeśli dotyczy). 2. Wypełniony formularz oferty wraz wypełnionym przedmiarem robót (Druk nr 1). 3. Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką firmową i imienną wykonawcy (Druk nr 9). 4. Oświadczenie wskazujące w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, które Zamawiający żąda na mocy Art. 36 ust. Ustawy (Druk nr 8). 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (jeśli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47-260 POLSKA CEREKIEW, UL. RACIBORSKA 4 pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2013 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47-260 POLSKA CEREKIEW, UL. RACIBORSKA 4 pok. 16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie