Polska Cerekiew: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew - IV nabór
Numer ogłoszenia: 104587 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew - IV nabór.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych z terenu gminy Polska Cerekiew. Zadanie obejmuje: 1. Demontaż pokrycia dachowego w o powierzchni ok. 2 670 m2 z płyt falistych i płaskich, transport i utylizację. 2. Transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych w ilości ok. 2 405 m2. Łączna ilości odpadów zawierających azbest ok. 5 075 m2..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 90.60.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty (Druk nr 2). Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (jeśli dotyczy). 2. Wypełniony formularz oferty (Druk nr 1) wraz z wypełnionym załącznikiem nr 9. 3. Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką firmową i imienną wykonawcy (Druk nr 10). 4. Oświadczenie wskazujące w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, które Zamawiający żąda na mocy Art. 36 ust. Ustawy (Druk nr 8). 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany treści zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić w uzasadnionych przypadkach tylko za zgodą Stron, po protokolarnym opisaniu zdarzenia, na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikającego z niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego okoliczności lub działania tzw. (siły wyższej), niemożliwej do przewidzenia i zapobieżenia, w tym: katastrofalne działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia - od momentu zaistnienia ww okoliczności potwierdzonych protokolarnie na czas usunięcia ich skutków.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok.11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok.16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie