Polska Cerekiew: Wyjazdy edukacyjne - zorganizowanie wyjazdu dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew do Warszawy
Numer ogłoszenia: 465610 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazdy edukacyjne - zorganizowanie wyjazdu dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew do Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew do Warszawy dla klas 4-6 PSP oraz klas 1-3 PG w ramach realizowanego projektu pt.: DROGA DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską. Zamówienie obejmuje: 1. Zorganizowanie transportu uczestników z Polskiej Cerekwi do Warszawy, transport po terenie Warszawy oraz z powrotem na miejsce wyjazdu autokarem z odpowiednią liczbą miejsc (nie mniej niż 52) dla tj. uczniów klas 4-6 SP, klas 1-3 PG oraz ich opiekunów (wskazana w ofercie cena za 1 km winna również zawierać wszystkie opłaty np. postojowe/parkingowe), 2. Zorganizowanie czterodobowego zakwaterowania podczas pobytu w Warszawie (do 5 km od centrum miasta) dla wszystkich uczestników (zakwaterowanie od ok.14:00 środa do ok.11:00 niedziela). 3. Zorganizowanie całodziennego wyżywienia podczas 5-cio dniowego pobytu w Warszawie wszystkich uczestników: - śniadanie (czwartek, piątek, sobota, niedziela), - suchy prowiant (czwartek, piątek, sobota, niedziela), - obiadokolacja (środa, czwartek, piątek, sobota), - dodatkowo niedziela prowiant na drogę powrotną, 4. Zorganizowanie jednorazowych zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczestników na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 5. Ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem NNW w wysokości min. 10 000,00 zł/osobę 6. Dojazd i koszty biletów wstępu oraz odpowiednią do ilości uczestników liczbę przewodników podczas pobytu dla wszystkich uczestników, tj. klas 4-6 SP oraz klas 1-3 PG i ich opiekunów do: - Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli koło Sochaczewa - Centrum Nauki Kopernik, - Muzeum Powstania Warszawskiego, - Zamek Królewski, - Stare Miasto, - Pałac Kultury i Nauki, - Budynek TVN, - Port Lotniczy im. F. Chopina, - Siedziba Sejmu RP oraz Senatu RP, - Muzeum Łazienki Królewskie, - Narodowe Centrum Sportu, Informacje dodatkowe: - wyjazd z Polskiej Cerekwi w godzinach rannych ok. 5:00 we środy, - uczestnicy wyjazdów to 232 osoby , w tym 216 uczniów oraz 16 opiekunów: uczniowie Szkół Podstawowych - 96 uczniowie Publicznego Gimnazjum - 120 - wyjazdy w 5 turnusach, - wyjazd z Warszawy w godzinach popołudniowych ok. 16:00 w niedziele, przyjazd do Polskiej Cerekwi w godzinach nocnych,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: Wadium w przetargu ZP.271.9.2012 pn.: Wyjazdy edukacyjne - zorganizowanie wyjazdu dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew do Warszawy do dnia 3 grudnia 2012r. do godz. 11.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (jeśli dotyczy). 2. Wypełniony formularz oferty. 3. Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką firmową i imienną wykonawcy (Druk nr 6). 4. Oświadczenie wskazujące w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, które Zamawiający żąda na mocy Art. 36 ust. Ustawy. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy) 6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Droga do lepszej przyszłości 1/POKL/9.1.2/2012, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie