Polska Cerekiew: Dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowych w Wielofunkcyjnym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Zakrzowie w sezonie grzewczym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 387072 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowych w Wielofunkcyjnym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Zakrzowie w sezonie grzewczym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa partiami wg zapotrzebowania gazu płynnego propan, służącego do celów grzewczych o parametrach zgodnych z PN - C - 96008:1998 w ilości szacunkowej ok. 100 000 litrów oraz dzierżawa i montaż 3 (trzech) zbiorników gazowych, w tym: 2-óch o pojemności 6 400 litrów i 1-ego o pojemności 4 850 litrów, z dopuszczalnym ciśnieniu otwarcia zaworu bezpieczeństwa zbiornika: 1,56 MPa, dopuszczalnej temperaturze roboczej: -20°C/40°C i maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu: 85% dla kotłowni gazowych przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym w Zakrzowie. Do zadań Wykonawcy będzie należało: 3.1 przeprowadzenie odbiorów technicznych instalacji zewnętrznej przez uprawnioną osobę wskazaną przez Wykonawcę, 3.2. udzielenie Zamawiającemu szkolenia z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników LPG i instalacji gazowej przez uprawnioną osobę, 3.3. przeprowadzenie odbiorów technicznych zbiornika przez właściwą dla Zamawiającego jednostkę UDT (Urząd Dozoru Technicznego); 3.4. dostawa zbiorników do Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Zakrzowie na koszt Wykonawcy, 3.5. dostawy będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem gazu oraz nie będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy, 3.6. dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego ilości propanu nie mogą być podstawą do wszelkich roszczeń ze strony Wykonawcy, w razie wystąpienia mniejszych potrzeb Zamawiającego. 3.7. zgłaszanie potrzeb będzie odbywało się telefonicznie lub faxem, 3.8. dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00, 3.9. gaz będzie dostarczany specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w atestowany miernik gazu umożliwiający określenie jego ilości przy każdej dostawie, Ponadto Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 3.10. bezpłatny serwis instalacji LPG przez cały okres obowiązywania umowy, 3.11. okresowe przeglądy wykonywane przez UDT właściwy dla lokalizacji urządzeń, 3.12. okresowe przeglądy zbiorników wykonywane przez pracowników Wykonawcy (rewizja zbiorników i zaworów bezpieczeństwa, konserwację i amortyzację), 3.13. wysoką jakość gazu - zgodną z Polską Normą Jakościową,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.21.10-4, 44.61.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: -Wadium w przetargu ZP.271.7.2012 pn.: Dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowych w Wielofunkcyjnym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Zakrzowie w sezonie grzewczym 2012/2013- , do dnia 17 października 2012r. do godz. 11.00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (jeśli dotyczy). 2. Wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką firmową i imienną wykonawcy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Oświadczenie wskazujące w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, które Zamawiający żąda na mocy Art. 36 ust. Ustawy (Załącznik nr 6 do SIWZ). 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem: 1) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT; 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie