Numer ogłoszenia: 310942 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 173483 - 2012 data 10.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, fax. 077 4801460.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać: