Polska Cerekiew: Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I - zagospodarowanie terenu
Numer ogłoszenia: 173483 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I - zagospodarowanie terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowy zakres robót obejmuje: 1 Budowę drogi pożarowej o powierzchni 1725,00 m2 o nawierzchni betonowej. 2 Budowę dróg wewnętrznych o powierzchni 3360,00 m2 o nawierzchni betonowej. 3 Budowę parkingu dla samochodów osobowych o powierzchni 2650,00 m2 o nawierzchni betonowej. 4 Budowę parkingu dla samochodów ciężarowych - koniowozów o powierzchni 945,00 m2 o nawierzchni betonowej. 5 Budowę chodników i ciągów pieszo - jezdnych o powierzchni 2676,00 m2 o nawierzchni betonowej. 6 Wykonanie odwodnienie dróg i parkingów. 7 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nawierzchnia widowni o powierzchni 1135,00 m2 . 8 Wykonanie ogrodzenia długości 220,00 m i ukształtowanie terenu. 9 Wykonanie fundamentów pod widownię w postaci stóp fundamentowych i fundamentów pod taras zewnętrzny w postaci ław i ścian fundamentowych. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (część V SIWZ) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 10 bieżącego utrzymywania porządku na placu budowy i terenie bezpośrednio przyległym oraz uporządkowania go po zakończeniu robót. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. 11 odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia plac budowy wg. obowiązujących zasad prawa. 12 po zakończeniu robót sporządzenia i przedłożenia zamawiającemu dokumentacji powykonawczej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.91-4, 45.22.00.00-5, 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6, 45.23.32.53-7, 45.36.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: Wadium w przetargu ZP.271.6.2012 na Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I - zagospodarowanie terenu, do dnia 27 sierpnia 2012r. do godz. 11.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (jeśli dotyczy). 2. Wypełniony formularz oferty (załącznik do niniejszej SIWZ - Druk nr 1). 3. Kosztorys ofertowy - wypełniony przedmiar. 4. Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką firmową i imienną wykonawcy (załącznik do niniejszej SIWZ - Druk nr 5). 5. Oświadczenie wskazujące w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, które Zamawiający żąda na mocy Art. 36 ust. ustawy. 6. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem zmian dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego tj. wstrzymania prac przez nspektora nadzoru, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac - co powinno zostać stwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy, c) wystąpienia robót nieprzewidzianych dokumentacją projektowo-kosztorysową (zamówienia dodatkowego), których wykonanie jest ściśle związane z wykonaniem zadania podstawowego i udokumentowane protokołem konieczności podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, d) z powodu działania siły wyższej, 2. Dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku: a) zmiany zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcom, b) zmiany osób, uczestniczących w realizacji zamówienia, c) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT; d) wykonania robót zamiennych w związku z przyjęciem odmiennych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych przyjętych w opracowanej dokumentacji projektowej, w związku ze zmianami przepisów prawa. Wykonanie robót zamiennych nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy, określonej w § 7 ust. 1 e) konieczności wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy - siła wyższa w rozumieniu kodeksu cywilnego. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2007-2013, działanie 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej, poddziałanie 1.4.2 - Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie