Polska Cerekiew: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Numer ogłoszenia: 176352 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: rodzaj transakcji: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I b) kwota i waluta kredytu: 3 600 000,00 PLN, (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) c) okres kredytowania: od 2012r. do 2017r. , d) okres karencji w spłacie kredytu: do 31 grudnia 2014r. e) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji. f) terminy spłaty rat kapitałowych : kwartalnie, g) terminy spłaty odsetek : miesięcznie, h) oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa, i) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającą zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, powiększonej o marżę banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. j) do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć wartość średnią WIBOR 1M za miesiąc kwiecień 2012 r. w wysokości 4,71 %, k) wysokość prowizji od przyznanego kredytu nie może być wyższa niż 1% kwoty kredytu, przy czym prowizja będzie pobierana tylko od wysokości uruchomionej transzy kredytu, l) sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, ł) pożądany termin zawarcia umowy : do 18 czerwca 2012r. m) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu - 0%, n) odsetki liczy się od zadłużenia za każdy dzień kalendarzowy jako 1/365 a w roku przestępnym 1/366 roku. Odsetki będą spłacane w ostatnim dniu miesiąca na podstawie informacji dostarczonej przez bank na 5 dni przed terminem spłaty za miesiąc, za który zostały naliczone, o) Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat i wobec tego wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem wynosi 0%, p) w przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0, 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonanie czynności bankowych : a) dla banków spółdzielczych - art.20 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz.665 z późniejszymi zmianami), b) dla banków z formie spółki akcyjnej - art.21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe ( tj. Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz.665 z późniejszymi zmianami) c) dla banków, których dotyczy zapis art. 177 i 178 w/w ustawy, dokumentem zastępującym zezwolenie będzie statut banku.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. pok. 11, cena 10 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. pok. 16 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja np. : Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakzrowie - etap I współfinansowana jest ze środków europejskichw ramach RPO WP 2007-2013 z działania 1.4.2..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie