Polska Cerekiew: Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi
Numer ogłoszenia: 90690 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane związanych z realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Podstawowy zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) i wykonanie (wykonanie robót budowlanych) w zakresie: a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego wielobranżowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, projektów wykonawczych oraz programów konserwatorskich, poprzedzonych wykonaniem aktualnej inwentaryzacji, niezbędnych badań archeologicznych, architektonicznych i konserwatorskich, projektów wykonawczych, branżowych, sporządzenie przedmiarów robót, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego dla zamierzonej inwestycji, i ze świadczeniem nadzoru autorskiego, b) wykonanie robót budowlano-konserwatorskich zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowy i nadbudowy zamku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego zgodnie z uzyskanym pozwoleniem budowlanym, na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego, c) wykonanie robót ogólnobudowlanych (wraz z funkcją pomieszczeń) na pierwszej kondygnacji naziemnej budynku tj. parterze (przewidziano funkcje gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne i kulturalne, przyczyniające się do utworzenia miejsc pracy), zgodnie z uzyskanym pozwoleniem budowlanym na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego, w przyziemiu przewidziano pomieszczenie techniczne do obsługi źródła ciepła..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.00.00-2, 71.24.20.00-6, 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.11.13.00-1, 45.21.23.50-4, 45.21.23.54-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.26.60-5, 45.26.26.90-4, 45.30.00.00-0, 45.31.21.00-8, 45.31.22.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: Wadium w przetargu ZP.271.2.2012 na Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi, do dnia 12 kwietnia 2012r. do godz. 11.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (jeśli dotyczy). 2. Wypełniony formularz oferty (załącznik do niniejszej SIWZ). 3. Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką firmową i imienną wykonawcy (załącznik do niniejszej SIWZ). 4. Oświadczenie wskazujące w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, które Zamawiający żąda na mocy Art. 36 ust. ustawy (załącznik do niniejszej SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się zmiany dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego tj. wstrzymania prac przez służby konserwatora zabytków, inspektora nadzoru, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac - co powinno zostać stwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy, c) wystąpienia robót nieprzewidzianych dokumentacją projektowo-kosztorysową (zamówienia dodatkowego), których wykonanie jest ściśle związane z wykonaniem zadania podstawowego i udokumentowane protokołem konieczności podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, d) z powodu działania siły wyższej, 2. Dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku: a) zmiany zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcom, b) zmiany osób, uczestniczących w realizacji zamówienia, c) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT; d) wykonania robót zamiennych w związku z przyjęciem odmiennych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych przyjętych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo - architektonicznej, w związku ze zmianami przepisów prawa. Wykonanie robót zamiennych nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy, określonej w § 7 ust. 1 e) konieczności wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy - siła wyższa w rozumieniu kodeksu cywilnego. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok.11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok.16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania nr 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.06.02.00-16-020/10-00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie