Polska Cerekiew: Wyjazdy edukacyjne - zorganizowanie wyjazdu dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew do Trójmiasta
Numer ogłoszenia: 282474 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazdy edukacyjne - zorganizowanie wyjazdu dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew do Trójmiasta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew do Trójmiasta dla klas 4-6 PSP oraz klas 1-3 PG w ramach realizowanego projektu pt. NASZA SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ współfinansowanego przez Unię Europejską. Zamówienie obejmuje: 1. zorganizowanie transportu uczestników z Polskiej Cerekwi do Trójmiasta, na miejscu oraz z powrotem na miejsce wyjazdu autokarem z odpowiednią liczbą miejsc dla tj. uczniów klas 4-6 SP, klas 1-3 PG oraz ich opiekunów (cena za km winna zawierać wszystkie opłaty postojowe/parkingowe), 2. zorganizowanie trzydobowego zakwaterowania podczas pobytu w Trójmieście (do 10 km od centrum miasta) dla wszystkich uczestników (zakwaterowanie od ok.14:00 wtorek do ok.11:00 piątek). 3. zorganizowanie całodziennego wyżywienia podczas 4-ro dniowego pobytu w Trójmieście wszystkich uczestników (wtorek, środa, czwartek, piątek: śniadanie + suchy prowiant + obiadokolacja, dodatkowo piątek prowiant na drogę powrotną), 4. zorganizowanie jednorazowych zajęć terenowych na ścieżce dydaktycznej dla wszystkich uczestników w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, 5. ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem NNW w wysokości min. 10.000 zł/osobę 6. dojazd i koszty biletów wstępu oraz odpowiednią do ilości uczestników liczbę przewodników podczas pobytu dla wszystkich uczestników, tj. klas 4-6 SP oraz klas 1-3 PG i ich opiekunów do miejscowości: Gdańsk: Główne Miasto, Kościół Mariacki, Westerplatte, zwiedzanie Oliwy, Sopot: Opera Leśna, Molo, Park Wodny, Gdynia: Skwer Kościuszki, Dar Pomorza, Muzeum Oceanograficzne z Akwarium Morskim, Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, Hel: Latarnia Morska w Helu, Muzeum Rybołówstwa w Helu, wycieczka statkiem wycieczkowym. - uczestnicy wyjazdów to 223 uczniów oraz 18 opiekunów - wyjazdy w 4 turnusach: I turnus dla klas 4-6 SP (52 uczniów plus 4 opiekunów) - od 17-10-2011 do 22-10-2011r. II turnus dla klas 4-6 SP (51 uczniów plus 4 opiekunów) - od 24-10-2011 do 29-10-2011r. III turnus dla klas 1-3 PG (60 uczniów plus 5 opiekunów) - od 07-05-2012 do 12-05-2012r. IV turnus dla klas 1-3 PG (60 uczniów plus 5 opiekunów) - od 14-05-2012 do 19-05-2012r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie. 2. Wypełniony formularz oferty (załącznik do niniejszej SIWZ - Druk nr 1). 3. Zaakceptowany i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy projekt umowy wraz z pieczątką firmową i imienną wykonawcy (załącznik do niniejszej SIWZ - Druk nr 5).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Polska Cerekiew Adres: ul. Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Polska Cerekiew Adres: ul. Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW pok. 16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysowiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie