Polska Cerekiew: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108334 O (Wronin - Łaniec)
Numer ogłoszenia: 231588 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108334 O (Wronin - Łaniec).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej polegającej na: ujednoliceniu szerokości drogi do 5,0 m, wykonaniu opornika z krawężnika drogowego lub kostki granitowej 15 115 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B 15, wyrównaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie, regulację armatury urządzeń podziemnych (włazy do studzienek, zasuwy wodne, wpusty uliczne), wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwą wiążącą z grysowej masy asfaltowej o średniej grubości 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltowej masy grysowej gr. 4 cm po uwałowaniu, wyrównanie i plantowania pobocza z 6 % spadkiem w kierunku od pasa jezdni. Odprowadzanie wód opadowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zostanie wykonane: 1. Frezowanie nawierzchni asfaltowych - 5 530,50 m2 2. Korytowanie, roboty ziemne, transport urobku - 2 811,30 m2 3. Odwodnienie - studzienki - 4 szt., rury PVC Dn 200 - 22 m. 4. Krawężniki betonowe, oporniki granitowe - 2 458 m 5. Wzmocnienie podbudowy - 5 396,50 m2. 6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej - 5 396,5 m2. 7. Roboty wykończeniowe - plantowanie skarp 1 252,2 m2, umacnianie skarp i rowów 87 m2..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł, do dnia 16 sierpnia 2010r. do godz. 11.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 11. Koszt 50 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 16 - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie