Wyszukaj w serwisie

Program Bezpieczna Gmina

program 1.jpeg W roku 2000 na terenie gminy Polska Cerekiew zainicjowano wdrażanie autorskiego programu "Bezpieczna Gmina", który uzyskał akceptację Rady Gminy oraz Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu.
Głównymi inicjatorami byli kom. Piotr Tysa (naczelnik prewencji Komisariatu Policji w Kędzierzynie - Koźlu), aspirant sztab. Mirosław Andrejczuk (kierownik Rewiru Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi), sierż. sztab. Radosław Cisak (dzielnicowy terenu gminy Polska Cerekiew).

Przedstawiciele podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Programie (tj. Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, dyrektorzy szkół, handlowcy), mający wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców tworzą Radę Programu, której skład osobowy i liczebność jest uzależniony od skali zagrożenia, wielkości rejonu objętego działaniem i liczby mieszkańców.
Osoby te poprzez swoje uczestnictwo w składzie Rady gwarantują sprawny udział w realizacji programów zapobiegających przestępczości poprzez na przykład poniesienie nakładów finansowych bądź podjęcie działań organizacyjnych.
Rada pełni przede wszystkim funkcję koordynującą oraz posiada uprawnienia do egzekwowania podejmowanych przedsięwzięć na podstawie zawartych porozumień międzyinstytucjonalnych i deklaracji współpracy osób fizycznych. Do jej zadań należy także pozyskiwanie funduszy na działalność programową (powołanie fundacji itp.).
Podstawowym obowiązkiem Rady jest wskazywanie na bazie posiadanego rozpoznania (policyjnego, socjalnego, administracyjnego) rodzajów i skali zagrożeń oraz wypracowanie kierunków działania czyli tzw. programów cząstkowych.
Istotnym czynnikiem, jaki należy uwzględnić w powstawaniu ww. programów jest opinia społeczności na temat poczucia zagrożenia oraz jej przyzwolenie na wdrożenie programów profilaktycznych.

program 2.jpeg Poszczególne programy cząstkowe są realizowane przez zespoły problemowe, powoływane tylko na czas trwania danego programu zapobiegawczego.

 Przyjęty program prewencji kryminalnej "Bezpieczna Gmina", opiera się na sześciu podstawowych panelach problematyki bezpieczeństwa:

 

  • Sąsiedzki program zapobiegania przestępczości
  • Program edukacyjny dla dzieci
  • Program w zakresie ochrony mienia
  • Przestępczość samochodowa
  • Przemoc w rodzinie
  • Program zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Do prac panelu pozyskuje się osoby będące specjalistami w zagadnieniu obejmującym dany program tj. przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się merytorycznie tym zagadnieniem.
Funkcją panelu jest opracowanie i przedstawienie Radzie zarządzającej ogólnym programem "Bezpieczna Gmina" koncepcji działania na rzecz edukacji i strategii zapobiegania, które wymagają akceptacji, będącej jednocześnie gwarancją zapewnienia funduszy na ich realizację.

Zakres prac panelu dotyczy określonego zagrożenia i jego uwarunkowań z uwzględnieniem występowania podobnych zjawisk w sąsiednich rejonach (gminach).
Terytorialność występowania określonych zagrożeń nie może być podstawą budowania programów z zakresu prewencji kryminalnej. Istotną rolę odgrywa rodzaj zagrożeń, częstotliwość występowania, a przede wszystkim jego uwarunkowania.

Takie postrzeganie problemów jest pomocne w nawiązywaniu współpracy między Radą i poszczególnymi partnerami.
 
 
program 3.jpeg Realizując program powołano dwa zespoły problemowe. Pierwszy dotyczył koordynacji działań mających na celu zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie gminy.
Powołano rady handlowców (zrzeszenia). W czasie spotkań dzielnicowi wskazywali sposoby właściwego zabezpieczenia placówek handlowych i innych placówek użyteczności. Efektem przeprowadzonych działań było stworzenie systemu alarmowego (monitoringu) działającego na zasadzie opiekunów obiektów, zainstalowanych w poszczególnych obiektach handlowych alarmów, które podłączone są do najbliżej zamieszkałego właściciela placówki oraz powiadamiają policję za pomocą sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej.
W placówkach handlowych prowadzone są działania prewencji kryminalnej, mające na celu informowanie lokalnej społeczności o zagrożeniach zaborem mienia poprzez rozdawanie ulotek.
Drugi zespół problemów dotyczył pracy z młodzieżą. Powołano zespoły składające się z dyrektorów szkół, pedagogów, wychowawców, policji. Wprowadzono zasadę natychmiastowego przekazywania informacji o wszelkich przejawach demoralizacji i zagrożeń patologią wśród młodzieży.

program 4.jpeg Działania te pozwalają na szybką i skuteczną interwencję w przypadku powyższych zagrożeń. Przykładem mogą być wspólne wizyty zespołów (pedagog, dyrektor, policjant) w miejscu zamieszkania uczniów z rodzin zagrożonych patologią.
W ramach programu prowadzone są cykliczne spotkania z rodzicami w trakcie wywiadówek szkolnych, z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych np. w Zakrzowie, w trakcie których rozwiązywane były problemy zachowania się młodzieży.
Dzielnicowi Rewiru w Polskiej Cerekwi w ramach realizacji programu cyklicznie od kilku lat organizują w okresie wakacji festyn dla dzieci, w czasie którego prowadzone są programy i pokazy edukacyjne wskazujące właściwe wzorce zachowań (m. in. pokazy sprawności policyjnej, pracy straży pożarnej, a w roku bieżącym znakowanie rowerów). Festyny organizowane są wraz z Urzędem Gminy Polska Cerekiew, a koordynowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której członkiem jest sierżant sztabowy Radosław Cisak i starszy post. Marcin Gajdzica.

program 5.jpeg W roku 2002 przeciwdziałając włamaniom do szkół w ramach programu doprowadzono do zamontowania we wszystkich szkołach z terenu gminy systemu specjalnych alarmów zakupionych ze środków z budżetów gminy, a zainstalowanych i monitorowanych przez Policję. Efektem działań było zatrzymanie sprawców włamań, a działania prewencji kryminalnej zapobiegły następnym włamaniom. W ramach realizacji programu "Bezpieczna Gmina" doprowadzono do sfinansowania zakupów aparatów telefonicznych z automatycznymi sekretarkami, przez które mieszkańcy zgłaszają problemy. Zostały zakupione również radiostacje nasobne Motorola, które wykorzystywane są w akcjach poszukiwawczych koordynując działania z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w gminie. Samorząd gminy przekazuje środki budżetowe na zakup paliwa do radiowozów pozostających na wyposażeniu ED - V, a w 2003 r. w ramach współpracy dofinansował zakup radiowozu marki Opel Astra II.

 

Wspólna realizacja programu prewencji kryminalnej "Bezpieczna Gmina" przez gminę i Policję oraz inne zaangażowane podmioty daje wiele pozytywnych efektów, a w szczególności zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.