Złoty Florian 2011

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" 

 

W 2011 roku wyróżnienie otrzymali:

Gospodarstwo Rolne Cieżkowice - za działalność gospodarczą. Jest drugim po Cukrowni zakładem rolno-przemysłowym na terenie gminy Polska Cerekiew. Działa nieprzerwanie od 1988 roku dając stałą pracę około 26 osobom z terenu naszej gminy. Przez te wszystkie lata Gospodarstwo było i jest ciągle remontowane, modernizowane i wyposażone w nowe urządzenia i maszyny. Między innymi ten czynnik przyczynił się do tego by unikło ono losu jaki spotkał wiele innych gospodarstw popegeerowskich. Dzięki życzliwości Prezesa Gospodarstwa Rolnego Pana Kazimierza Napiórkowskiego gospodarstwo jest od wielu lat sponsorem naszej wsi, tj.: udostępnił i przekazał nam miejsce na plac zabaw, zasponsorował ogrodzenie tego miejsca, pokrył częściowe koszty remontu nowej świetlicy wiejskiej i co roku dofinansowuje nasze dożynki. Z rolnikami dzieli się swoją wiedzą i wszelkimi nowościami dotyczącymi rolnictwa. Pan Prezes wykonał również i udostępnił mapki dla Gminnej Spółki Wodnej, lecz to tylko niektóre z wielu zasłóg, które można by przypisać Panu Prezesowi.

Pani Aneta Piela - za działalność edukacyjną. Nie ogranicza swojej działalności jedynie do zajęć edukacyjnych. Dzięki swojej aktywności i umiejętnościom pozyskała dla całego Zespołu Szkół w Polskiej Cerekwi kilkaset tysięcy złotych z dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez stworzenie autorskich projektów takich jak: "Akademia wiedzy i umiejętności- promowanie idei kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew", "Atrakcyjna szkoła-atrakcyjne jutro", "Nasza przyszłość-lepsza przyszłość". Dzięki temu organizowane są dla wszystkich uczniów dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy na tzw. "zielone szkoły" oraz różnorodne warsztaty rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży poprzez tego typu przedsięwzięcia szkoła może zapewnić swoim uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną i kulturalną, a także zyskuje nowe, dodatkowe podręczniki oraz pomoce naukowe. Pani Aneta Piela jest także Prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju ZGSP, organizacji pożytku publicznego, którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Pan Paweł Drzeżdzon - za działalność sportową. Jest wybitnym sportowcem, który poprzez swoje wieloletnie osiągnięcia i tytuły mistrzowskie zdobyte we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym promuje gminę Polska Cerekiew w kraju i zagranicą. Paweł Drzeżdzon trenuje zapasy w stylu wolnym, jest zawodnikiem Ludowego Klubu Sportowego "Dąb" Brzeźnica, uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Członkiem Polskiej Kadry Narodowej Juniorów, posiadaczem I klasy sportowej. Dzięki swojej wieloletniej systematycznej pracy osiąga zamierzone cele i może być wzorem do naśladowania dla wielu młodych ludzi szukających swej drogi życiowej.