Złoty Florian 2007

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" 

W 2007 roku wyróżnienie otrzymali:

Pan Leonard Kasper - za działalność samorządową. Przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi. Do perfekcji zorganizował pracę samej rady gminy i jej komisji. Pracował z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem na rzecz rozwoju samorządu lokalnego oraz dla dobra społeczności lokalnej gminy. Podejmował wiele inicjatyw mających na celu uświadamianie społeczeństwa lokalnego o zadaniach jakie spoczywają na radzie gminy, urzędzie, sołtysach i radach sołeckich czy też o pracy rady, wójta i urzędu gminy. Szczególnie dużo starań i pracy włożył w realizację porozumień partnerskich jakie gmina nawiązała z gminą Rieste w Niemczech i gminą Svetla Hora w Czechach.
Był inicjatorem powstania na terenie gminy Towarzystwa Przyjaźni z Gminą Partnerską Rieste. Brał aktywny udział w pracach Rady Liderów Lokalnych, która opracowała Strategię Rozwoju Gminy Polska Cerekiew. Wiele czasu i energii poświęcił na prace związane z prawidłowym rozwiązaniem na terenie gminy spraw dotyczących gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki mieszkaniowej,
a także z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice oraz dla części wsi Zakrzów.

Pan Krystian Harz - za działalność samorządową. Przez dwie kadencje wybierany był przez Radę Gminy na członka Zarządu Gminy w Polskiej Cerekwi. Funkcję radnego
i członka Zarządu Gminy traktował bardzo sumiennie i rzetelnie. Swoją pracę w Radzie ukierunkował na podejmowanie działań mających na celu jak najlepsze
i oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, a przede wszystkim ochotniczych straży pożarnych.

Pani Helena Troll - za działalność kulturalną. Od 1990 roku kiedy to Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim przejęło budynek w Polskiej Cerekwi zaangażowana była w prace przy jego remoncie i zagospodarowaniu.
Po zakończeniu remontu nadal poświęcała swój czas i energię na prace w tym budynku dbając o jego wnętrze i otoczenie. Była współorganizatorką wszystkich festynów i imprez organizowanych przez Mniejszość dla mieszkańców naszej gminy. Jest współorganizatorką Zespołu Śpiewaczego w Polskiej Cerekwi.

Pani Monika Zaborowska - za działalność edukacyjną. W ciągu 11 lat pełnienia funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wroninie wspierała i wspiera rozwój zawodowy nauczycieli motywując do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu stworzyła zespół nauczycieli doskonale przygotowanych do pełnienia obowiązków. Jest inicjatorem wielu imprez promujących szkołę
w środowisku lokalnym. Jedną z najważniejszych i największych jest coroczny Festyn Rodzinny propagujący zdrowy styl życia.

Pani Teresa Wieczorek - za działalność kulturalną. W ciągu swej wieloletniej pracy w Publicznej Szkole Podstawowej we Wroninie dała się poznać jako świetna organizatorka czasu wolnego uczniów propagując turystykę i sport. Pod jej opieką młodzież wyjeżdżała na wypoczynek letni. Jako nauczycielka wychowania fizycznego aktywizowała uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych, w których odnosili niemałe sukcesy. Dzięki jej zaangażowaniu powstało boisko sportowe.