Wyszukaj w serwisie

Gmina Fair Play

1.jpeg

W tym roku Gmina Polska Cerekiew otrzymała w konkursie Gmina Fair Play tytuł Złota Lokalizacja Inwestycji.
Prawo do używania tego tytułu mają gminy, które przez trzy lata spełniały wymagania programu, realizowały zamierzone cele i przedsięwzięcia inwestycyjne, a Kapituła Konkursu przyzna im certyfikat "Gmina Fair Play" w trzech kolejnych edycjach.

2.jpeg

Konkurs "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych

Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania. Konkurs jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałków i Wojewodów oraz przy bliskiej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Przyznane nagrody i certyfikaty są nie tylko wyrazem uznania członków Kapituły lecz także inwestorów działających na terenie gminy, którzy w ramach II etapu konkursu zostali poddani badaniu, w którym musieli odpowiedzieć na 20 pytań oceniając między innymi działalność urzędu gminy, kompetencje pracowników urzędu oraz warunki panujące w gminie umożliwiające bądź utrudniające przyciągnięcie nowych inwestycji lub realizowanie nowych zadań przez inwestorów.

3.jpeg
 Konkurs dla samorządów "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji ma za zadanie przede wszystkim odnaleźć i wskazać gminy zdeterminowane, prężne, z nowymi i dobrymi pomysłami na własny rozwój, przynoszący korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, wskazuje polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani będą w przyjaznej atmosferze i będą mogli liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu, których poziom etyczny nie będzie kwestionowany.
Konkurs także ma wspomóc rozwój kontaktów pomiędzy gminami, które mogą nie konkurując ze sobą wymieniać informacje i sprawdzone sposoby np. na temat efektywnych metod promocji inwestycji.Cele konkursu i certyfikacji:

 • wyróżnienie i promocja gmin "przyjaznych dla inwestorów", zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą, promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,
 • zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,
 • wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,
 • promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym,
 • pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
 • zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.


Korzyści dla gmin wynikające z uczestnictwa w programie
 
 1. Uzyskanie środków z Funduszu Pracy

  Jedną z niezaprzeczalnych korzyści dla gmin wynikających z udziału w konkursie jest możliwość uzyskania środków z Funduszu Pracy, przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, oraz na realizację tych programów rynku pracy, które samorząd powiatowy zainicjuje na terenie, czy też na potrzeby gmin - przyszłych Laureatów konkursu.
   
 2. Obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych

  Regulamin certyfikacji wyznacza 10 obszarów, w których badana jest przyjazność inwestycyjna gminy. W obrębie każdego z badanych obszarów jest od kilku do kilkunastu podzakresów. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie 72 punktów na 100 możliwych.
  Otrzymując certyfikat gmina uzyskuje informację, że spełnia warunki progowe w zakresie lokalizacji inwestycji, która jest na jej terenie sprawna, bezpieczna, szybka oraz uczciwa.
   
 3. Uzyskanie niezależnej oceny inwestorów

  W ramach certyfikacji prowadzone są badania inwestorów. W oparciu o sporządzoną listę inwestorów, którzy rozpoczęli realizację procesu inwestycyjnego (uzyskali decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie na budowę) biuro badawcze losuje odpowiednią liczbę inwestorów do przeprowadzenia wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) i przeprowadza wywiady.
  Wyniki wywiadów zostają opracowane komputerowo. Gmina nie ma wpływu na to, kto będzie badany. Gmina uzyskuje niezależną i uczciwą informację o tym jak oceniana jest realizacja procesów inwestycyjnych. Respondenci odpowiadają na 20 szczegółowych pytań.
   
 4. Poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie (analiza benchmarkingowa)

  Opracowane wyniki badań danej gminy zostają ujęte w raporcie marketingowym dostarczanym każdej gminie. Raport pokazuje pozycję gminy np. w zakresie oceny oferty dla inwestorów na tle gminy najlepszej, najgorszej i wyników średnich.
  Wyniki przedstawione są w przekrojach: geograficznym, wielkości miejscowości, charakteru inwestycji (biznesowe i mieszkaniowe), województwa i innych. Wyniki danej gminy są znane tylko tej gminie i nie są przedstawiane w rankingu. Decyzja o ewentualnym upublicznieniu raportu zależy tylko od samej gminy.
   
 5. Uzyskanie raportu wskazującego niezbędne kierunki usprawnień wewnętrznych w gminie

  Wyniki badań inwestorów wskazują słabe i mocne strony gminy w relacjach z inwestorami. Zadaniem gminy jest wyciągnięcie wniosków z badania i podjęcie działań usprawniających słabo funkcjonujące obszary działania. Na życzenie gminy takie wnioski może też sformułować zespół audytorów konkursu.
   
 6. Uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami

  Niezależna ocena i uzyskany raport mogą być wykorzystane w rozmowach z inwestorami jako przedstawienie rzeczywistej sytuacji w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych. Jeżeli z niezależnych badań wynika przewaga gminy na tle jej konkurentów - może być ona wykorzystana w negocjacjach inwestycyjnych. Raport z badań inwestorów zwiększa zakres informacji, który jest dostępny dla inwestora w zakresie lokalizacji inwestycji.
   
 7. Budowa wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów

  "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji to gmina, w której inwestor może liczyć na zaangażowanie i życzliwość w rozwiązywaniu swoich problemów związanych z inwestycją.
   
 8. Rekomendacja od biznesu

  Przechodząc proces certyfikacji, gminy uzyskują rekomendację od Krajowej Izby Gospodarczej, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, która stwierdza, że dana gmina spełnia wymagania certyfikacyjne dla "Gmin Fair Play" - Certyfikowanych Lokalizacji Inwestycji i zachęca do lokalizacji inwestycji właśnie w tych gminach.
   
 9. Poznanie niezależnej oceny zewnętrznej innej niż ocena lokalna

  Uczestnictwo w konkursie i certyfikacji pozwala na uzyskanie innej oceny niż ocena lokalna, pozwala przełamywać błędne stereotypy i pokazywać zarówno dobre jak i słabe strony prowadzonej działalności w zakresie obsługi inwestycji przez gminę.
   
 10. Deklaracja stosowania standardów etycznych

  "Gmina Fair Play" to gmina nastawiona na stosowanie standardów etycznych i przeciwstawiająca się działaniom nieuczciwym. Jest to czytelna deklaracja dla inwestorów oraz zobowiązanie do praworządności oraz gry fair.
   
 11. Promocja gmin przez organizatorów konkursu

  Laureaci konkursu są szeroko promowani w środkach masowego przekazu oraz w Internecie. Informacje o konkursie i jego laureatach przekazywane są parokrotnie w ciągu roku do ponad 1000 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych w całej Polsce.


Przebieg i warunki konkursu

Konkurs trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. By gmina mogła wziąć w nim udział musi zaświadczyć, że na jej terenie w ciągu mijającego roku były realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji, czyli że nie ulegało ono zawieszeniu, ani też na terenie gminy nie było zarządu komisarycznego (szczegóły uczestnictwa w Regulaminie kolejnych edycji konkursu).
Konkurs jest prowadzony w czterech kategoriach:
 • gmin wiejskich,
 • miasteczek i małych miast (dla gmin miejskich o liczbie ludności do 30 000 mieszkańców),
 • gmin miejskich (dla gmin miejskich o liczbie ludności powyżej 30 000 mieszkańców),
 • gmin turystycznych (dla gmin, w których istotną rolę odgrywa turystyka albo, które planują rozwój turystyki w najbliższych latach).


ETAP I
Zainteresowane gminy składają na piśmie deklarację przystąpienia do konkursu, po czym wypełniają ankietę, w której oprócz informacji o charakterze ekonomicznym gminy, liczby zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy, wysokości jej budżetu, dochodów i wydatków, muszą znaleźć się prawdziwe i rzetelne odpowiedzi na pytania dotyczące np.:
 
 • oferty inwestycyjnej,
 • promocji gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminę,
 • zakresu i jakości inwestycji własnych gminy,
 • infrastruktury biznesu w gminie,
 • dostępu do infrastruktury fizycznej,
 • organizacji obsługi inwestorów,
 • otwartości miejscowej społeczności wobec inwestorów zewnętrznych,
 • pro-ekologicznego charakteru inwestycji w gminie oraz dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji, walorów gospodarczych gminy i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W pierwszym etapie konkursu do szczegółowo wypełnionej ankiety gminy załączają dodatkową dokumentację zawierającą np.: gotowe oferty inwestycyjne lub inne materiały zachęcające do lokalizacji inwestycji w gminie, broszury, foldery itp. Odpowiedzi zawarte w ankiecie są punktowane. Gmina musi uzyskać minimum 72 punkty na 100 możliwych by zakwalifikować się do II etapu.


ETAP II
W drugim etapie audytorzy konkursu podczas wizyt (we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu) sprawdzają wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych, mogą też prosić o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, przedłożenie odpowiednich dokumentów. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, organizowane jest również spotkanie z osobami nie będącymi pracownikami gminy - przedstawicielami dostawców mediów technicznych (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp.

Dodatkowym, ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu jest badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy. W ocenie przyjazności gmin dla inwestorów biorą więc udział sami inwestorzy, punktując m.in.:
 
 • kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora,
 • szybkość obsługi,
 • prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych,
 • terminowość w zakresie dotrzymywania zobowiązań,
 • łatwość dostępu do urzędu (lokalizacja, parking, dojazd itp.),
 • jakość pisemnej informacji o procedurach, warunkach i wymaganiach formalnych,
 • dbałość o koszty i czas inwestorów (wskazywanie rozwiązań oszczędzających koszty i czas),
 • przejrzystość stosowanych zasad dotyczących realizacji inwestycji,
 • dbałość o bezpieczeństwo finansowe czyli sugerowanie rozwiązań ograniczających ryzyko inwestycji,
 • informacje dodatkowe czyli zaangażowanie pracowników gminy w pomoc inwestorom.

Oceny inwestorów służą do przygotowania tzw. analizy benchmarkingowej - na podstawie ocen inwestorów stworzona zostaje lista gmin uporządkowana wg liczby przyznanych punktów - od najlepiej do najgorzej ocenionej. Dzięki niej władze gminy mogą dowiedzieć się, jak plasuje się gmina pod względem przyjazności inwestorom na tle innych gmin. Wyniki analizy benchmarkingowej są poufne i przedstawiane tylko zainteresowanej gminie.
Suma ocen (minimum 72 na 100 możliwych w każdym etapie konkursu) przyznanych zarówno przez audytorów, jak i inwestorów oraz tych, które gmina uzyskała na podstawie ankiety z I etapu konkursu decyduje o przyznaniu gminie przez Kapitułę Konkursu (w skład której wchodzą parlamentarzyści, przedstawiciele przedsiębiorców, Urzędów Marszałkowskich oraz przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej) tytułu promocyjnego i certyfikatu "Gmina Fair Play".


Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.fairplay.pl