Wprowadzenie terminów obrad rady gminy oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji, rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii gminy - zadanie fakultatywne ( 4.3 )

Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram ) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji ( budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych ), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii gminy - zadanie fakultatywne (4.3)

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi każdego roku przyjmuje plan pracy rady i jej komisji na dany rok kalendarzowy.

Plan pracy przyjmowany jest na sesji przez zapis w protokole.

Plan pracy wywieszony został na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronach internetowych: www.polskacerekiew.pl - zakładka - Urząd Gminy