Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie - zadanie obligatoryjne ( 1.2 )

Opracowany został katalog usług i wzór karty usług.
Pracownicy urzędu a także gminnego ośrodka pomocy społecznej i zakładu usług komunalnych otrzymali wzór karty usługi świadczonej w samorządzie, dzięki której informacja ta będzie jednolita .

Poinformowanie mieszkańców o opracowywaniu kart usług i zasadach ich udostępniania.
Mieszkańcy gminy zostali poinformowani o opracowaniu kart usług i zasadach ich udostępniania poprzez:

  1. informację zamieszczoną w internecie www.polskacerekiew.pl - aktualności
  2. informację zamieszczoną w Informatorze nr 4 z lipca 2005 r. , który jest również wkładką do Informatora Społeczno-Kulturalnego Gminy Polska Cerekiew
  3. informację umieszczoną na tablicy ogłoszeń urzędu gminy .


Uzyskanie opinii klientów urzędu na temat jakości usług i udzielania informacji.
Od II półrocza 2004 r w urzędzie gminy był wdrażany System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000. Jednym z celów jakościowych wdrożenia tego systemu było między innymi opracowanie i wdrożenie ankiety : " Badanie satysfakcji klienta z poziomu usług Gminy " Ankieta taka została opracowania i wdrożona. / wzór ankiety /
Ankieta wyłożona została na stolikach w korytarzach urzędu gminy ,w poszczególnych biurach a także dostępna jest w internecie www.polskacerekiew.pl - zakładka Karty Usług

Pliki do pobrania:
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. określono zasady aktualizacji kart usług. / treść zarządzenia - www.polskacerekiew.pl - BIP Zarządzenia 2005 r./