Wójt Gminy

 

 

Zdjęcie Wójt.png

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew - mgr inż. Piotr Kanzy

 

Do zadań wójta należy w szczególności:

  1. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
  2. Określanie sposobu wykonania uchwał
  3. Gospodarowanie mieniem komunalnym
  4. Wykonywanie budżetu
  5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  6. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz