Infrastruktura

Sieć drogowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i umożliwia dojazd do wszystkich miejscowości. Przez gminę przebiega 20,290 km dróg krajowych, 24,810 km dróg wojewódzkich i 29,714 km dróg gminnych. Sieć tych dróg jest utrzymana w dobrym stanie.

Podstawowe znaczenie dla powiązań komunikacyjnych gminy mają dwie drogi:

Przy drogach wyznaczone są miejsca na parkingi.

W związku z wstrzymaniem ruchu osobowego koleją podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej w gminie są autobusy. Przewozy osobowe realizowane są przez firmę Veolia Transport z Kędzierzyna-Koźla oraz PKS Racibórz.
 
1.jpeg
Wszystkie wsie gminy posiadają system centralnego zaopatrzenia w wodę z dwóch ujęć wodnych: automatyczna stacja uzdatniania wody w Polskiej Cerekwi i stacja wodociągowa w Zakrzowie.
 
2.jpeg 
W 1999 roku do użytku została oddana nowoczesna oczyszczalnia ścieków obsługująca mieszkańców Polskiej Cerekwi, Jaborowic, Ciężkowic, Ligoty Małej oraz części Zakrzowa, a w przyszłości, po wybudowaniu kanalizacji, również pozostałe wsie gminy.
 
3.jpeg
W 2001 r. gmina otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komisja Konkursowa doceniła działania na rzecz ochrony środowiska, poprawy warunków życia mieszkańców i tworzenia warunków do dalszego rozwoju gminy przyznając nagrodę w wysokości 500.000 zł, która będzie przeznaczona na dalsze inwestycje. W konkursie oceniano dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie:
 
4.jpeg
Od roku 1994 działało gminne składowisko odpadów, zlokalizowane na gruntach wsi Ciężkowice. Z końcem 2017 roku zakończył się okres rekultywacji składowiska odpadów. Gospodarka odpadami przebiega w sposób zorganizowany w zakresie odbioru i kontroli nad wywozem nieczystości stałych ze wszystkich gospodarstw domowych oraz zakładów produkcyjnych. W styczniu 2001 r. wprowadzono na terenie gminy segregację odpadów komunalnych. Aktualnie pieczę nad gospodarką odpadami sprawuje wraz z gminą Związek Międzygminny "Czysty Region"

Gmina Polska Cerekiew jest całkowicie stelefonizowana od roku 1996. Posiada centralę telefoniczną na 1000 abonentów, co całkowicie zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy.