Wyszukaj w serwisie

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z o.o.
o g ł a s z a konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z o.o.
z siedzibą w Zakrzowie, ul. Parkowa 20, 47 – 260 Polska Cerekiew

1. Konkurs obejmuje dwie fazy: fazę wstępną i fazę właściwą.
2. Faza wstępna konkursu, odbywa się bez udziału kandydatów, polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu.
3. Decyzje o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do właściwej fazy konkursu podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.
4. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki co najmniej jednego kandydata do właściwej fazy konkursu uprawnia do przeprowadzenia konkursu do końca.
5. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do fazy właściwej zwraca się listem poleconym złożone przez nie dokumenty.
6. Faza właściwa obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenia wyników konkursu.

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

a) wykształcenie wyższe - preferowane kierunki to ekonomia, zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, zarządzanie przedsiębiorstwami,
b) co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, przy czym co najmniej 3 letni okres pracy na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego lub w agencjach państwowych lub 3 letni okres pełnienia funkcji w organach nadzorczych spółek prawa handlowego,
c) znajomość zasad prawnych, organizacyjnych i finansowych działania spółek prawa handlowego,
d) korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność,
f) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
g) nie może prowadzić konkurencyjnej działalności gospodarczej, ani nie może być wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem żadnej spółki prowadzącej konkurencyjną działalność,
h) nie może pełnić żadnych funkcji zarządczych ani nadzorczych w innych spółkach prawa handlowego lub zadeklaruje rezygnację z tych funkcji oraz nie może podlegać innym ograniczeniom określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Kandydat może pełnić funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych spółkach prawa handlowego tylko po uzyskaniu wyraźnej i wyrażonej na piśmie zgody Rady Nadzorczej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzowie.

2. Zgłoszenie kandydata do konkursu powinno zawierać:

a) CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.”
b) list motywacyjny,
c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
d) odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 1 ust. b,
e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne,
g) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu,
h) oświadczenie o nieprowadzeniu konkurencyjnej działalności gospodarczej, ani o byciu wspólnikiem, udziałowcem czy akcjonariuszem spółki prowadzącej konkurencyjną działalność,
i) oświadczenie o niepełnieniu funkcji nadzorczych i zarządzających w spółkach prawa handlowego lub oświadczenie o rezygnacji z tych funkcji do 90 dni po wygraniu konkursu lub pisemna prośba do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na pełnienie takich funkcji.

Odpisy dokumentów, o których mowa w punkcie 2 ust. c i d mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

3. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia kandydata:

1. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.”
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew (pokój nr 16), ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Polska Cerekiew), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą Spółki w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu zgłaszania do konkursu. Dzień i godz. przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Rady Nadzorczej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać powiadomiony co najmniej 2 dni przed terminem rozmowy listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.

4. Zagadnienia, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej:

a) W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Rady w zakresie określonym poniżej.
b) W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikację, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:
- wiedzę o zakresie działalności Spółki,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
- znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
- umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną,
c) niezależnie od zagadnień określonych powyżej ocenia się:
- koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki,
- kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

Ocena odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w punkcie 4, koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady.

Kandydat może do dnia upływu terminu składania zgłoszenia uzyskać w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew lub ze strony internetowej tej Gminy akt założycielski Spółki.

Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza Spółki.

 

W imieniu Rady Nadzorczej

Janusz Tobolewski
Agnieszka Nocoń
Piotr Kukuczka

Do pobrania:

PDFOgłoszenie o konkursie (432,08KB)

PDFAkt notarialny GOSiR Zakrzów (3,97MB)