Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie o realizacji uchwały Nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r.

Polska Cerekiew dn. 26.02.2015 r.
 

KFT.523.3.2015

SPRAWOZDANIE
o realizacji uchwały Nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”

Przyjęty w/w uchwałą Program określa:
- cel główny i cele szczegółowe programu
- zasady współpracy
- zakres przedmiotowy
- formy współpracy
- priorytetowe zadania publiczne na 2014 r.
- okres realizacji programu
- sposób realizacji programu
- wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
- sposób oceny realizacji programu
- informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Określone zasady współpracy mówią, że zalecenie realizacji zadań publicznych przez gminę organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie wspierania realizacji zadań obejmuje w pierwszej kolejności zadania objęte listą zadań priorytetowych.
Są to przede wszystkim:

1. W dziedzinie kultury i tradycji:
a. krzewienie, popularyzacja i rozwój kultury i sztuki mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego,
b. wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości
kulturowej mniejszości narodowych.
2. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
a. organizacja zawodów sportowych, wielosekcyjnych zawodów i imprez sportowo –
rekreacyjnych ,
b. rozwijanie wśród ludności gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamiłowania
do uprawiania sportu.
c. wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo
młodzieży,
d. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zwłaszcza w dyscyplinie: piłka nożna,
tenis stołowy, jeździectwo konne,
e. wspieranie organizacji sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. W dziedzinie ochrony zdrowia:
a. ochrona zdrowia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz
osób niepełnosprawnych,
b. udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, osobom wymagającym
interwencji terapeutycznej i usprawnienia leczniczego,
c. pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja
lecznicza niepełnosprawnych.

Zlecenie realizacji w/w zadań na 2014 r. odbyło się poprzez przeprowadzenie otwartych konkursów.

W dniu 02.01.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2014 roku.

Na konkurs napłynęło 4 oferty złożone przez :
1. Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi na kwotę dotacji w wysokości 30 950,00 zł na upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, a w szczególności na prowadzenie szkolenia sportowego oraz meczy sportowych w dyscyplinach sportowych – tenis stołowy, we wszystkich kategoriach wiekowych oraz – piłka nożna w kategorii seniorów i drużyny przy orliku.
2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie na kwotę dotacji w wysokości 35 000,00 zł. na upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, a w szczególności organizowanie zawodów jeździeckich w dyscyplinie ujeżdżania połączonych z festynami dla publiczności , umożliwienie utalentowanym zawodnikom uprawiania jeździectwa na poziomie wyczynowym, a także starty zawodników LKJ „Lewada” w zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w dyscyplinie ujeżdżania.
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATENA” w Polskiej Cerekwi na kwotę dotacji w wysokości 6 000,00 zł. na rozwój kultury fizycznej i sportu a w tym uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej, a w szczególności udział w rozgrywkach piłkarskich (liga młodzików), w turniejach zespołu piłki nożnej dziewcząt, w pokazach zespołu tanecznego.
4. Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew na kwotę dotacji w wysokości 17 000,00zł. na rozwój kultury fizycznej i sportu, a w szczególności prowadzenie szkolenia sportowego oraz meczy sportowych w dyscyplinie sportowej piłka nożna w kategorii, seniorzy, juniorzy młodsi, trampkarze oraz oldboje, udział w organizacji turnieju drużyn oldbojów gmin partnerskich za granicą.

W dniu 02.01.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2014 roku”.
 

Na konkurs napłynęła 1 oferta złożona przez :

1. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w
Zakrzowie
na kwotę dotacji w wysokości 50 000,00 zł. na pielęgnację ludzi chorych, starszych niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2014 roku, a w szczególności sprawowanie opieki pielęgnacyjnej społecznej i medycznej nad osobami chorymi, w celu przywrócenia im optymalnej sprawności do prowadzenia samodzielnego i aktywnego stylu życia, podjęcia aktywności zawodowej oraz integracji społecznej, poprawienie jakości życia osób chorych, zapobieganie ich marginalizacji i wykluczaniu społecznemu, celem priorytetowym jest pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym w domu – rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych, oraz poprawa stanu ich zdrowia, poprzez zapewnienie rodzinie dostępności do sprzętu medycznego i pielęgnacyjnego.

W dniu 02.01.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2014 roku.
 

Na konkurs napłynęła 1 oferta złożona przez :

1. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim – na kwotę dotacji w wysokości 10 000,00 zł. na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości, działalność świetlicowa, edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach, a w szczególności na pielęgnowaniu tradycji kulturowych naszego regionu oraz współpracę z całym społeczeństwem dzięki organizowaniu regularnych spotkań i imprez kulturalnych przez cały rok, oraz wymianie doświadczeń grup artystycznych z innymi grupami ,nabywanie nowych doświadczeń w dziedzinie kultury dzięki wyjazdom na spotkania, konkursy oraz festyny, gdzie prezentowany jest dorobek i osiągnięcia grup, celem priorytetowym jest krzewienie popularyzacji i rozwoju kultury i sztuki niemieckiej, zmierzające w tym zakresie do zaspokajania potrzeb ludności niemieckiej.

Komisje Oceniające złożone oferty rozpatrzyły w dniu 24.01.2014 r. nadesłane oferty i oceniły możliwości realizacji zadeklarowanych zadań, a także dokonały oceny kalkulacji kosztów poszczególnych zadań.
Po dokonanej analizie Komisje postanowiły zawnioskować do Wójta Gminy o zawarcie umów o udzielenie dotacji w/w organizacjom na realizację zadań publicznych w formie wspierania określonych w złożonych ofertach.

W 2014 r. w/w organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w formie wspierania określonych w złożonych ofertach w następującej wysokości:

1. GZ „LZS” w Polskiej Cerekwi – 21 000,00 zł
gdzie:
LZS Zakrzów – 7 600,00 zł. (wykorzystano w całości)
LS „Fortuna” Witosławice – 13 400,00 zł. (wykorzystano w całości)

2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie – 25 000,00 zł. (wykorzystano w całości)
3. LUKS „ATENA” w Polskiej Cerekwi – 4 000,00 (wykorzystano w całości)
4. TS „Unia” Polska Cerekiew – 17 000,00 (wykorzystano w całości)
5. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w Zakrzowie – 50 000,00 zł. (wykorzystano w całości)
6. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim – 10 000,00 zł.
(wykorzystano w całości)
Otrzymaną dotację organizacje przeznaczyły na realizację zadań ujętych w ofercie, i tak:

1. GZ „LZS” w Polskiej Cerekwi
LZS Zakrzów
LS „Fortuna” Witosławie
- zakup: sprzętu sportowego i strojów sportowych, napoi chłodzących, mat. biurowych, nagród i wyróżnień, paliwa do kosiarki i prywatnych samochodów na dowóz zawodników na zawody, środki czystości do prania strojów,
- zakup: usług transportowych, remontowych i budowlanych, badania lekarskie, pranie strojów sportowych,
- opłaty: startowe, wpisowe, transfer, za listy zawodników (uprawnionych), karty zawodników, karty elektroniczne, składki członkowskie,
- ekwiwalent sędziowski, koszenie trawy na boisku,
- ubezpieczenia osobowe
- obsługa finansowa.
2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie
- usługi weterynaryjne (leczenie koni)
- kucie koni
- koszty udziału w zawodach (wpisowe, startowe)
- noclegi i wyżywienie w czasie zawodów
- zakup sprzętu jeździeckiego
3. LUKS „ATENA” w Polskiej Cerekwi
- zakup: sprzętu sportowego, muzycznego
- zakup: usług transportowych, badania lekarskie
- opłaty: startowe, wpisowe, składki członkowskie, licencje,
- ubezpieczenia osobowe.
4. Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew
- zakup: sprzętu sportowego i strojów sportowych,
- pranie strojów sportowych, sypanie linii,
- ekwiwalent sędziowski, delegacje, opłaty trenera, opłaty za udział w rozgrywkach,
- opłata za obsługę finansową.
5. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w Zakrzowie
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- zakup paliwa do samochodów
6. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim
- zakup oleju opałowego celem opalania budynku TSKN w Polskiej Cerekwi


Sporządził : Mariusz Pendziałek