Obwieszczenie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów Spółki Wodnej

 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi, które odbędzie się 10 lutego 2015 roku (wtorek) o godzinie 10 – tej w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.
4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności GSW za 2014 r.
5. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami..
7. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej za 2014r.
8. Podjęcie Uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji
Rewizyjnej.
9. Powołanie komisji skrutacyjnej
10. Wybór nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na
kadencję 2015-2019
11. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
zaprezentowanie składu osób funkcyjnych
12. Przedstawienie przez Zarząd propozycji składki członkowskiej na 2015r.
13. Dyskusja
14. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej
15. Przedstawienie projektu planu pracy i budżetu na 2015 r.
16. Dyskusja
17. Podjęcie Uchwały Zatwierdzającej plan pracy i budżet na 2015r.
18. Wolne wnioski i zakończenie obrad.


Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

Zygfryd Bochenek