Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o koncepcji dla KKSOF

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zmianami) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego zwanej dalej Koncepcją.

Wykonanie Koncepcji jest częścią projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poprzez Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące gminy położone w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: gmina Kędzierzyn-Koźle, gmina Reńska Wieś, gmina Cisek, gmina Bierawa, gmina Pawłowiczki i gmina Polska Cerekiew; oraz następujące gminy położone w powiecie strzeleckim: gmina Ujazd, gmina Leśnica, gmina Strzelce Opolskie, gmina Zawadzkie i gmina Jemielnica.
Podstawowe zagadnienia jakie będą zawarte w Koncepcji to:
1) wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych (w tym turystycznych) i przemysłowych,
2) kierunki rozwoju transportu publicznego z uwzględnieniem ustaleń projektów planów transportowych,
3) kierunki rozwoju sieci dróg kołowych,
4) kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej o znaczeniu ponadlokalnym,
5) kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze ponadlokalnym,
6) potencjalne obszary pod lokalizację obiektów energetyki odnawialnej,
7) rozmieszczenie obiektów infrastruktury społecznej i sportowo – rekreacyjnej o charakterze ponadlokalnym,
8) wskazanie ewentualnych nowych lokalizacji dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
9) wskazanie obszarów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, w tym obszarów z postulowanym zakazem zabudowy, proponowanych do objęcia formami ochrony przyrody oraz wskazanymi do zadrzewień i zalesień,
10) zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi,
11) propozycje uspójnienia dokumentów planistycznych w granicach gmin w przypadku ujawnienia istotnych niezgodności.


Ustalenia zawarte w Koncepcji wdrażane będą do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład KKSOF.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej Koncepcji
w terminie do dnia 27 czerwca 2014 roku.

Wnioski można składać na piśmie opatrzone tematem: „Wniosek - Koncepcja KKSOF” lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Sekretariacie przy ul. Raciborskiej 4, 47-260 Polska Cerekiew lub w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Piastowska 17, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
Wnioski można również składać drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek - Koncepcja KKSOF” na adres: lub na adres:
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu, którego dotyczy.

Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 05.06.2013r. zebrane wnioski rozpatrzy Lider Partnerstwa - Prezydent Miasta Kędzierzyn–Koźle w porozumieniu z Partnerem – Wójtem Gminy Polska Cerekiew.