Wyszukaj w serwisie

XXIX Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

 Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy,
że XXIX Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew odbędzie się
21.05.2014 r. o godz. 16.00
w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz stanu mienia komunalnego za rok 2013 i wypracowanie wniosków do Komisji Rewizyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z 29.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego oraz taryfy określającej 1m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27.03.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27.03.2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XVII/155/2005 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 01.03.2005 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 – 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie łączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.