Wyszukaj w serwisie

XXX Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy,

że XXX Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew odbędzie się

26.06.2014 r. o godz. 16.00

w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3.


Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2013 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „droga do lepszej przyszłości III”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

11. Wolne wnioski.