Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego

pokl.jpeg

Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego zrealizowany przez Firmę Handlowo-Usługową „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”.

W okresie od 01 marca 2011r. – 31 października 2013r. Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" realizowała projekt innowacyjny testujący w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Szczegóły dotyczące ww. projektu przedstawia poniższa Tabela.
 

Tabela nr 1. Informacje dotyczące projektu innowacyjnego testującego zrealizowanego przez Firmę Handlowo-Usługową JAR-MAR Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich".

Nr i nazwa Działania PO KL

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

Beneficjent:

Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich"

Tytuł projektu:

Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego.

Okres realizacji:

01 marca 2011r. – 31 października 2013r.

Produkt finalny:

W ramach niniejszego projektu wypracowany został następujący produkt finalny:

Aplikacja WIRTUALNA FIRMA wraz z instrukcją obsługi (działająca dzięki platformie LMS).

-      Dzięki wirtualnej firmie uczniowie będą handlować z innymi wirtualnymi firmami, przestrzegając komercyjnych procedur biznesowych, gdyż będą musieli poznać zasady biznesu. Zdobędą również doświadczenie dzięki podejmowaniu rzeczywistych decyzji.

-      Do obszarów należących do wirtualnych firm będą należeć działy: sprzedaży, kadr, zakupów, księgowości, produkcji.

-      Dzięki parametrom technicznym zakupionego serwera oraz łącza internetowego, korzystanie z aplikacji będzie możliwe zarówno na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, jak i w domu.

-      Wirtualna firma przyczynia się do wzrostu zaufania we własne możliwości. Organizacja WIRTUALNEJ FIRMY daje możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia w zakładaniu i prowadzeniu firmy oraz rozwijania własnych zdolności interpersonalnych i kreatywności myślenia. 

-      Z produktu finalnego mogą korzystać nie tylko uczniowie kształcący się
z ekonomii czy handlu, ale wszyscy zainteresowani poznaniem funkcjonowania firmy w rzeczywistości.

Obecnie narzędzie to jest wykorzystywane w ramach projektu systemowego Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy, realizowanego w ramach działania 9.2 PO KL, którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego. Bezpośrednimi realizatorami projektu są: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Na terenie szkół biorących udział w projekcie powstanie 50 Szkolnych Ośrodków Kariery, a w ramach nich 200 wirtualnych firm, dla których przeprowadzone będą warsztaty
z wykorzystaniem specjalistycznej platformy internetowej WIRTUALNA FIRMA. Uczniowskie wirtualne firmy będą działać przez cały okres realizacji projektu.

 

Źródło: Dane własne Referatu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.