Wyszukaj w serwisie

Zryczałtowany dodatek energetyczny

pradd.jpegGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

W dniu 11 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 27 sierpnia 2013 r. , poz. 984 ) wprowadzająca zapisy umożliwiające pobieranie od 2014 r. dodatku przez odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana będzie w Dzienniku Urzędowym RP – Monitor Polski w terminie do 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 m-cy .
Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Celem otrzymania dodatku energetycznego jest złożenie stosownego wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Kierownik GOPS
Barbara Semak