Wyszukaj w serwisie

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie”

Polska Cerekiew, 30.01.2014

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania pn.
„Świadczenie usług telekomunikacyjnych
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie”

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/147/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zadania polegającego na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

1. Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług telekomunikacyjnych:

2. Termin realizacji zamówienia

Od 1 marca 2014r. do 31 grudnia 2014r.

3. Kryteria oceny ofert

Jedynym kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena.

4. Istotne postanowienia umowy

Umowy zostaną zawarte na wzorach umów przedstawionych przez Wykonawcę, po uprzednim zaakceptowaniu ich treści przez Zamawiającego. Zamawiający zamierza podpisać umowę na realizację obu części przedmiotu zamówienia z jednym Wykonawcą.

5. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub złożona w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi,
ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, do dnia 10 lutego 2014r. do godz. 15:00. Oferta złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona na adres Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania oferty

Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Ceny podane w ofercie muszą zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Do oferty należy dołączyć wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz wzór umowy.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

Do pobrania:

PDFZapytanie ofertowe (66,73KB)

PDFZałącznik 1 - telefonia VOIP (47,87KB)

PDFZałącznik 2 - usługi internetowe (43,77KB)

DOCFormularz oferty - telefonia VOIP (37,50KB)

PDFFormularz oferty - telefonia VOIP (47,48KB)

DOCFormularz oferty - usługi internetowe (33,00KB)

PDFFormularz oferty - usługi internetowe (48,09KB)