Wyszukaj w serwisie

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

zwołuje

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

które odbędzie się 9 lutego 2017 roku o godzinie 10:00

w Sali Konferencyjnej w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.
4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności GSW za 2016 r.
5. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami..
7. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej za 2016r.
8. Podjęcie Uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji
Rewizyjnej.
9. Przedstawienie przez Zarząd propozycji składki członkowskiej na 2017r.
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej .
12. Przedstawienie projektu planu pracy i budżetu na 2017 r.
13. Podjęcie Uchwały Zatwierdzającej plan pracy i budżet na 2017r.
14. Dyskusja
15. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi
Zygfryd Bochenek