Wyszukaj w serwisie

Praca – szansą na lepsze życie

Podobnie jak w roku ubiegłym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi w miesiącu maju 2013r. podpisał umowę na dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej - Działanie: 7.1 Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt pn: „Praca – szansą na lepsze życie” realizowany będzie w okresie od marca 2013r. do sierpnia 2014r.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 6 osób pozostających bez zatrudnienia będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi w okresie od marca 2013r. do sierpnia 2014r.

Cele szczegółowe:

W tym celu wytypowano grupę beneficjentów: 6 osób – kobiet w roku 2013. Są to osoby niepracujące, bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej.

W ramach projektu dla wszystkich uczestników dotychczas zorganizowane zostały:

Podczas wyżej wymienionych zajęć określone zostały preferencje i predyspozycje zawodowe klienta, które pozwoliły na dobór dalszych szkoleń i kursów. Beneficjentki projektu uczestniczyć będą w kursie Florysta–Bukieciarz – 5 kobiet oraz 4 kobiety w szkoleniu komputerowym. Oprócz tego pojawiła się nowa forma wsparcia – staż. Wytypowano 2 uczestniczki do obywania 3 miesięcznego stażu w 2013r. Uczestniczki projektu otrzymają także dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości około 833 zł na osobę w 2013r.

Główne rezultaty programu:

Całość działań będzie realizowana w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturalne GOPS-u.

Budżet projektu w roku 2013 wynosi: 47 619,00 zł w tym środki własne: 5 000,00 zł. 

Program jest wartością dodaną jako działanie ponadprogramowe GOPS-u i bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu.