Wyszukaj w serwisie

XXI Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

Zawiadamia się mieszkańców gminy,

że XXI Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

odbędzie się 26.03.2013r. o godz. 16:00

w Sali Konferencyjnej Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę
porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej
sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „”Złoty Florian”.

7. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji uchwały Nr X/57/2011 z 30.11.2012 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Polska Cerekiew na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacja uchwały nr XVIII/155/2005 z 01.03.2005 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 – 2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.

16. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji na 2013 rok.

17. Wolne wnioski.