Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

zwołuje

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi,

które odbędzie się 12 lutego 2013 roku o godz. 10:00

w Sali Konferencyjnej w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.
4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności GSW za 2012 r.
5. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
8. Podjęcie Uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
9. Przedstawienie przez Zarząd propozycji składki członkowskiej na 2013 r.
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej.
12. Przedstawienie projektu planu pracy i budżetu na 2013 r.
13. Podjęcie Uchwały Zatwierdzającej plan pracy i budżet na 2013 r.
14. Omówienie propozycji zmian Statutu GSW w Polskiej Cerekwi.
15. Dyskusja.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu GSW w Polskiej Cerekwi.
17. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi
Zygfryd Bochenek