Wyszukaj w serwisie

XVIII Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

Zawiadamia się mieszkańców gminy,

że XVIII Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

odbędzie się 29.11.2012 r o godz. 16.00

w Sali Konferencyjnej Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę
porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej
sesji.

4. Podziękowanie młodym „Cerekwiankom” za osiągnięcia sportowe w 2012 roku.

5. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2013 rok.

6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew za rok 2012.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/182/2001 Rady Gminy Polska cerekiew z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska Cerekiew.

10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew na 2013 rok.

11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice.

14. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Polska Cerekiew na lata 2013 - 2017.

15. Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew.

17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.

18. Wolne wnioski.