Wyszukaj w serwisie

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
O WARTOSCI PONIŻEJ 14 000 EURO

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew, mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania:

Przedmiot zamówienia:
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew.

Nazwa i adres zleceniodawcy:
Gmina Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew NIP: 749-10-02-028

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych oraz budynków gminnych na terenie Gminy Polska Cerekiew.

Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Podane w załączniku nr 1 ilości są ilościami szacunkowymi.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem materiałów zawierających azbest z właścicielem danej nieruchomości, jednakże całość robót musi zostać ukończona do dnia 31-10-2012 r.

Po każdym dokonanym demontażu lub odbiorze odpadów wraz z ich unieszkodliwieniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadu na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem właściwych przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. Oświadczenie powinno zostać parafowane przez właściciela nieruchomości.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Od podpisania umowy do dnia 31 października 2012 r.
Gmina Polska Cerekiew: (miejscowości wg załącznika 1).

Kryteria oceny oferty:
Cena – 100%
Podana cena w ofercie będzie ceną ryczałtowa za całość wykonanych robót.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 31-08-2012 r. w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew pok. nr 16 – sekretariat z dopiskiem „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew”.

Warunki udziału Wykonawcy:
Oferta powinna zawierać:

Kopie dokumentów:

Oferty niekompletne nieczytelne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi:
Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podjęcie przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu uchwały o udzieleniu dotacji.

 

Do pobrania:

DOCOferta (27,50KB)

XLSZałącznik (15,50KB)

DOCProjekt umowy (58,00KB)