Wyszukaj w serwisie

Praca – szansą na lepsze życie

Podobnie jak w roku ubiegłym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi w miesiącu lutym b.r. wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej - Działanie: 7.1 Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt pn: „Praca – szansą na lepsze życie” realizowany będzie w okresie od lutego 2012 r. do października 2012 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych będących długotrwałymi klientami Ośrodka.
 

Cele szczegółowe:

W tym celu wytypowano grupę beneficjentów: 6 osób – kobiet. Są to osoby niepracujące, długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej.
W ramach projektu dla wszystkich uczestników dotychczas zorganizowane zostało szkolenie z doradcą zawodowym i poradnictwo psychologiczne.

Podczas wyżej wymienionych zajęć określone zostały preferencje i predyspozycje zawodowe klienta, które pozwoliły na dobór dalszych szkoleń i kursów. Cztery beneficjentki będą uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym tworzenia ozdób i dekoracji oraz florystyce i bukieciarstwie. Dwie uczestniczki odbędą kurs prawa jazdy kat. B i podstawy obsługi klienta. Cała sześcioosobowa grupa weźmie udział w szkoleniu komputerowym. Uczestniczki projektu otrzymają także dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości około 710 zł na osobę.
 

Główne rezultaty programu:

Całość działań będzie realizowana w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturalne GOPS-u.
 

Budżet projektu wynosi: 40 529,00 zł w tym środki własne: 4 255,55 zł.
 

Program jest wartością dodaną jako działanie ponadprogramowe GOPS-u i bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu.