Wyszukaj w serwisie

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
O WARTOSCI PONIŻEJ 14 000 EURO
 
Wójt Gminy Polska Cerekiew, mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania.
 
Przedmiot zamówienia:
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew.
 

Nazwa i adres zleceniodawcy:
Gmina Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew NIP: 749-10-02-028

 

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych oraz budynków gminnych na terenie Gminy Polska Cerekiew.

Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Podane w załączniku nr 1 ilości są ilościami szacunkowymi.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem materiałów zawierających azbest z właścicielem danej nieruchomości, jednakże całość robót musi zostać ukończona do dnia 30-09-2012 r.

Po każdym dokonanym demontażu lub odbiorze odpadów wraz z ich unieszkodliwieniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadu na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem właściwych przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. Oświadczenie powinno zostać parafowane przez właściciela nieruchomości.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Od podpisania umowy do dnia 30 września 2012 r.

Gmina Polska Cerekiew: (miejscowości wg załącznika 1)

 

Kryteria oceny oferty:
Cena – 100%

Podana cena w ofercie będzie ceną ryczałtowa za całość wykonanych robót.

 

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 31-05-2012 r. w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew pok. nr 16 – sekretariat z dopiskiem „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew”

 
 

Warunki udziału Wykonawcy:
Oferta powinna zawierać:

Kopie dokumentów:

 
Oferty niekompletne nieczytelne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
Uwagi:
Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podjęcie przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu uchwały o udzieleniu dotacji.

 

Do pobrania:

DOCoferta.doc (27,50KB)

XLSzałacznik nr 1 do zapytania ofertowego.xls (17,00KB)

DOCZałącznik nr 3.doc (57,50KB)