Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Polska Cerekiew na lata 2012-2030

Polska Cerekiew, 2012.03.06

WÓJT GMINY
POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Polska Cerekiew na lata 2012-2030

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2012-2030”,
 

w dniach od 13 marca 2012r. do 12 kwietnia 2012 roku,

w siedzibie Urzędu Gminy, 47-260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4,
pok. 11, w godz. 9:00 - 15:00.

 

W wymienionym okresie, zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy Prawo energetyczna, osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Polska Cerekiew przysługuje prawo zgłaszania na piśmie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu założeń, pod adresem:

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy.

 

/-/ inż. Krystyna Helbin