Wyszukaj w serwisie

Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w okresie od 01.07.2011 do 30.06.2012

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

ogłasza

że na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz 747 z późn. zm.) zgodnie z Uchwałą Nr VI/37/2011 oraz Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2011 r. uległy zmianie taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.


TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie gminy Polska Cerekiew w okresie od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców Symbol taryfy Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka
1 2 3 4 5 6
1 Wszyscy odbiorcy W-1

Cena za wodę

Stawka Opłaty abonamentowej dla odbiorcy mierzącego zużycie wodomierzem

2,72

 

4,00

zł/m3

 

zł/miesiąc

 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol taryfy Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka
 1 2 3 4 5 6
 1  Wszyscy odbiorcy  S-1  Cena za ścieki  3,57  zł/m3

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfach dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług, w wysokości określonej w przepisach prawa.

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
Adrian Kasper