Wypadki przy pracy rolniczej

Szanowny Rolniku!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Jest to obowiązek wynikający z artykułu 45 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r., Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Placówka terenowa KRUS jest zobowiązana do ustalenia przyczyn i wszystkich okoliczności wypadku, a upoważniony pracownik ma prawo do:

W toku postępowania dowodowego ustala się też, czy zaistniała zwłoka w zgłoszeniu wypadku. Konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku bierze się pod uwagę przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku, któe mogą mieć także wpływ na odmowę przyznania odszkodowania. Zgłoszenie wypadku w jak najkrótszym terminie leży więc w interesie poszkodowanego.

Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

1. Zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem.

2. Udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem.

3. Wskazać świadków wypadków.

4. Dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia.

5. Udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Wszelkie informacje można uzyskać na szkoleniach z zakresu bhp organizowanych przez KRUS, w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Opolu
ul. Ozimska 51A
45-058 Opole
tel.: 77 454 47 77, 77 454 56 41, 77 453 95 78, 77 453 78 41
fax.: 77 453 84 87
e-mail: opole@krus.gov.pl