Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów

Polska Cerekiew, 2011.09.08
 

WÓJT GMINY
POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi ZAKRZÓW


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/170/2010 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 lutego 2010 r., w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2010.130.871), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi ZAKRZÓW, dla obszaru ograniczonego od wschodu drogą powiatową nr 1422 O oraz drogą rolną i linią kolejową (dz. nr 731), od północy granicą geodezyjną działek 369, 370 i 376 oraz granicą administracyjną gminy, od zachodu drogą rolną i ul. Parkową oraz od południa ul. Parkową, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 20 września do 19 października 2011 roku,

w siedzibie Urzędu Gminy, 47-260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4, pok. 11, w godz. 9oo - 15oo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 października 2011 roku, w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3, o godz. 14oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Polska Cerekiew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 02 listopada 2011 roku.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj.:
1) ww. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi ZAKRZÓW;
2) prognozą oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego;
3) opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu – pismo nr NZ/JP-4321-03/11 z dnia 25 lutego 2011r.;
4) opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – pismo nr WOOŚ.410.45.2011.KM z dnia 18 marca 2011r.

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej, ustnie do protokołu w pokoju nr 11 Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres email: ug@polskacerekiew.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 02 listopada 2011 roku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Polska Cerekiew.

 

/-/ inż. Krystyna Helbin