Zgłaszanie kandydatów na ławników

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2012 - 2015

 

W związku z tym, że z dniem 14 czerwca 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz.627):

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ:

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat.
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa
 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku do biura Rady Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu gminy.
Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór w związku ze zmianą ustawy wydawany będzie po 14 czerwca 2011 r., po tym terminie kartę będzie można pobrać także ze strony internetowej
www.polskacerekiew.pl.

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2012 - 2015 ustaliło dla Rady Gminy Polska Cerekiew wybór 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu.

Informacje w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników udzielane są w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi w pok. Nr 17 – tel. 77 480 14 70.

 

Dokumenty do pobrania:

DOCKarta zgłoszenia kandydata na ławnika (60,50KB)

DOCLista popierających kandydata na ławnika (88,50KB)

DOCOświadczenie (21,50KB)

DOCOświadczenie o władzy rodzicielskiej (22,00KB)

PDFRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. (2,79MB)