Wyszukaj w serwisie

Zgłaszanie kandydatów na ławników

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2012 - 2015 ustaliło dla Rady Gminy Polska Cerekiew wybór 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku do biura Rady Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu gminy.

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia określa szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników (Dz. U. Nr 50,poz.370).

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

a do karty zgłoszonej przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię/imiona, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ:

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO:

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Dokumenty do pobrania:

DOCKarta zgłoszenia kandydata na ławnika (49,50KB)

DOCLista popierających kandydata na ławnika (62,50KB)

DOCOświadczenie (21,50KB)

PDFRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 (151,83KB)