Wyszukaj w serwisie

Stypendia sportowe

sport.jpegNiniejszym informuję, że w związku z art. 94 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. /Dz. U. Nr 127, poz. 857/ – z dniem 16 października b.r. utraciła moc obowiązująca dotychczasowa Uchwała Nr XIII/90/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z gminy Polska Cerekiew /Dz. U. Woj. Opolskiego z 2008 r., Nr 26, poz. 957/.

W następstwie powyższego wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, składane na podstawie w/w uchwały nie będą mogły być rozpatrzone. Umowy zawarte przed utratą mocy uchwały, zgodnie z zasadami ogólnymi, zachowują moc obowiązującą.

Powołana we wstępie ustawa uchyla przepisy ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym /Dz. U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298; z późn. zm./. W miejsce dotychczasowej uchwały z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., nowa ustawa o sporcie przewiduje możliwość podejmowania uchwał z art. 31 ustawy o sporcie.

W konsekwencji wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2011 będą mogły zostać złożone dopiero po wejściu w życie nowo podjętej Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniku sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew, oraz po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie stypendium sportowego na 2011 rok wraz z Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe oraz Uchwałą w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin