Nabór na komendanta straży gminnej w Polskiej Cerekwi

Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,
ul. Raciborska 4, 47 – 260 Polska Cerekiew

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

komendant straży gminnej w Polskiej Cerekwi
wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) ukończone 21 lat,

3) korzystanie z pełni praw publicznych,

4) wykształcenie wyższe,

5) co najmniej 5 lat stażu pracy,

6) nienaganna opinia,

7) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

8) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

9) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność,

2) prawo jazdy kat. B,

3) komunikatywność,

4) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) określony w art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) - w szczególności:

a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

b) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

c) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5, poz. 13),

d) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

e) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

f) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

g) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

h) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

i) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

j) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 

2) utrzymanie bieżącej współpracy z Policją i innymi instytucjami w zakresie zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń, innych uroczystości oraz awarii technicznych, katastrof naturalnych i innych zdarzeń,
 

3) planowanie budżetu, dysponowanie jego środkami finansowymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie,
 

4) przedstawianie Wójtowi Gminy rocznych sprawozdań,
 

5) przygotowywanie dla Rady Gminy i Wójta Gminy sprawozdań, analiz, informacji o realizacji zadań, w trybie określonym przez Wójta,
 

6) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy lub posiedzeniach komisji na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczących Komisji Rady,
 

7) współpraca z sołtysami wsi.


4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopia dyplomu),

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e) kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy lub za świadczenia o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

f) kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

g) oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, zawierające adnotację o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 kodeksu karnego,

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych

i) koncepcja pracy i rozwoju straży gminnej w Polskiej Cerekwi – w formie pisemnej

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko komendanta straży gminnej w Polskiej Cerekwi” w terminie do dnia 07.11.2011 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.