Wyszukaj w serwisie

VIII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców Gminy

że VIII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się w dniu 22.09.2011 r. o godz. 16:00

w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę
porządku.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej
sesji.

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2011 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały Nr XXXIV/224/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.”

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2012-2015 .

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew.

10. Informacja Wójta o realizacji inwestycji w I półroczu 2011 r.

11. Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu o stanie bezrobocia na terenie Gminy Polska Cerekiew.

12. Przyjęcie informacji o zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych w okresie wakacji.

13. Wolne wnioski.