Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

nsp2011.jpeg

 

Gminne Biuro Spisowe w Polskiej Cerekwi ogłasza nabór kandydatów na RACHMISTRZÓW SPISOWYCH do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

 

 

 

I. WYMAGANIA:
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa umyślne ( w tym przestępstwa skarbowe)
2. co najmniej średnie wykształcenie
3.biegła znajomość obsługi komputera i
4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych
5. obowiązkowość i rzetelność i staranność
6. kandydat na rachmistrza powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad..
Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

 

II. HARMONOGRAM ZADAŃ :

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. do 20 grudnia 2010 r. do godz.16.00
2. Miejsce składania ofert : Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4,
47-260 Polska Cerekiew , I piętro – sekretariat

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Pisemne zgłoszenie zawierające następujące dane:
- imię i nazwisko, data urodzenia ,adres zamieszkania, telefon, kontakt e-mail, miejsce zatrudnienia, kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kserokopia dowodu osobistego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe), oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na rachmistrza spisowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,poz.926 z zm)

2. Wymagane dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą(liczy się data stempla pocztowego).

3. Dokumenty , które wpłyną do urzędu po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Bezrobotny na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy spisie traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

 

 

Wzory dokumentów:

PDFOświadczenie o niekaralności (28,09KB)

PDFOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (28,68KB)

PDFOświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (26,84KB)

 

Dodatkowe informacje GUS

Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem). Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące (nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).
Rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad..
Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Powinien też być obowiązkowy, rzetelny i wykazywać się dobrą organizacją pracy.
Rachmistrzem może zostać osoba (z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.
Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają.
Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć również oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Ponadto będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Umowy zlecenia będą podpisane na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego przez dyrektora urzędu statystycznego z osobami, które zostaną powołane na rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.
Umowy podpisane zostaną przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu przedspisowego.
Podczas wykonywania obowiązków spisowych Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Opracowano na podstawie instrukcji organizacyjnej CBS