Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Polska Cerekiew na lata 2010 – 2013

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 7 października 2010 r.

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Polska Cerekiew na lata 2010 – 2013


Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów:

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 2 piętro, pok. nr 21 i można się z nią zapoznać w godz. od 8.00 do 15.00. oraz jest dostępna w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polska Cerekiew.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 2 piętro, pok. nr 21, w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie od dnia 07.10.2010 do dnia 28.10.2010.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Polska Cerekiew.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

 

PDFPlan Gospodarki Odpadami dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2010 - 2013 (2,50MB)

PDFPrognoza Oddziaływania na Środowisko (2,01MB)