Raport o stanie gminy

RAPORT O STANIE GMINY

 

Ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy został zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport wójta o stanie Gminy Polska Cerekiew za 2023 rok przedstawiony zostanie na sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 23 maja 2024 roku.

Raport ma charakter publiczny, co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział w debacie nad raportem. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Debata nad raportem o stanie gminy zgodnie  z zapisami w/w ustawy odbędzie się na sesji absolutoryjnej w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 16:00. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie dokonuje pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi najpóźniej do dnia 22 maja 2024 r. do godz.15.30. Zgłoszenie winno być poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Treść raportu o stanie gminy zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi po jego przedstawieniu na sesji w dniu 23 maja 2024 roku.

 

Załączniki:

1. DOCX1b.Pisemne zgłoszenie udziału w debacie.docx (10,00KB)